„BARBIE VILÁGA 2013 osz”
PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1) A Játék szervezoje

A „Barbie Világa 2013 osz” promóció (a továbbiakban: "Játék") szervezoje és lebonyolítója a Mattel Toys Hungay Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91., a továbbiakban: "Szervezo"). Az adatok feldolgozását „Lebonyolító” megbízásából a Greenmango Communication Kft. (székhely: 2094, Nagykovácsi, Szarvas u. 24.) végzi.
Promóciós vezeto: Mattel UK Limited, Mattel House, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UB.

2) A Játékban résztvevo személyek
A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, természetes személy, aki Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik. A játékra kizárólag a www.hu.barbiewin.com oldalon regisztrált tagok jelentkezhetnek és a pályázók életkora legfeljebb 13 év lehet. A játékhoz és a pályázathoz való részvételhez szüloi beleegyezés és jóváhagyás szükséges. A pályázók regisztrációjára és a nyereményeik átvételére kizárólag törvényes képviselojük útján van mód.


3) A Játékban nem vehetnek részt:
a) a Szervezo vezeto tisztségviseloi, munkavállalói, tulajdonosai valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói;
b) a Lebonyolító és az Adatfeldolgozók vezeto tisztségviseloi, munkavállalói, tulajdonosai valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói;
c) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közremuködo cégek vezeto tisztségviseloi, munkavállalói, tulajdonosai valamint ezek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói;

4) A Játék idotartama
A Játék 2013. augusztus hó 29. napján 00.00.01 órától 2013. december hó 31. napján 23.59.59 óráig tart. A határido a jelentkezések beérkezésének határidejét jelenti. A Játék idotartamának kezdete elott és befejezése után érkezett regisztrációk érvénytelenek.
5) Játékperiódusok
A Játék összesen 2 játékperiódusból áll:

1. Játékperiódus: Mariposa nyereményjáték
Idotartama: 2013. szeptember 4. 29. 00.00 - 2013. november 01.,23.59
2. Játékperiódus: Lovas kaland nyereményjáték
Idotartama: 2013. november 01. 00.00 - 2013. december 31. 23.59

6) A Játék menete, sorsolások
a) A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Játék idotartama alatt az a Játékos vehet részt a játékban, aki regisztrál a www.hu.barbiewin.com oldalon és részt vesz valamelyik játékban.
A játékban való részvétel termékvásárláshoz nem kötött.

Bármelyik Játékost, akivel szemben a csalás gyanúja felmerül, a Szervezo vagy a Szervezo Megbízottja azonnali hatállyal kizárja a teljes további Játékból. A kizárt Játékos a kizárás tényérol e-mail üzenetben kap értesítést, nem regisztrálhat és egyetlen sorsoláson sem vehet részt.

b) A játékok ismertetése
Mariposa játék: A játék folyamán a regisztrál játékosnak ahhoz, hogy a sorsoláson részt tudjon venni, mindhárom játékot végig kell játszania és minél több kristályt össze kell gyujtenie a leheto legrövidebb ido alatt. Egy játékos többször is végigcsinálhatja a pályákat ezzel növelve nyerési esélyeit.

Lovas kaland játék: A játék folyamán a regisztrált játékosnak „örökbe kell fogadnia” egy pónit, amit gondozni, ápolni és etetni kell. Ezt követoen a játékos elindíthatja póniját a versenyen, azaz részt vesz a sorsoláson. Minél több pónival indul egy játékos, annál nagyobb eséllyel pályázik a nyereményjátékra.
c) A nyerés módja
A regisztrált és érvényes pályázatot beküldok közül a játékok lezártát követoen sorsolás útján kerülnek kisorsolásra a nyertesek.
A játék során külön kerülnek kisorsálásra a Mariposa és Lovas kaland játékra pályázó nyertesek.
d) Nyeremények
A nyertesek nyereményei a következok:
Fodíj: Apple iPod nano készülék
A Fodíjakat (összesen 2 db) a regisztrált és érvényes pályázatot elkészítített felhasználók között sorsoljuk ki.

További díjak: Barbie Ajándékcsomag
A regisztrált és érvényes pályázatot elkészítített felhasználók között a fodíjon felül 2 x 20 db Barbie ajándékcsomagot sorsolunk ki.
e) A nyeremények sorsolása:
Az elso játékperiódus sorsolsa 2013. november 5-én közjegyzo jelenlétében történik. A sorsolás folyamán a "Mariposa" címu pályázatra érkezett játékosok között kisorsolásra kerül 1db Fodíj nyertes, 20db További nyertes és 21db pótnyertes,
A második játékperiódus sorsolása 2014. január 7-én közjegyzo jelenlétében történik. A sorsolás folyamán a Barbie "Lovas kaland" címu pályázatra érkezett játékosok között kisorsolásra kerül 1db Fodíj nyertes, 20db További nyertes és 21db pótnyertes,
A sorsolások nem nyilvánosak.
f) Nyereményekre való jogosultság és a nyertesek értesítése

Szervezo a nyertes Játékosok nevét a játék végét követoen egy hónappal teszi közzé. A nyerteseket e-mail útján értesítjük, illetve telefonon, ha lehetséges, a beküldési határidot követo négy napon belül.
Ha szeretné megkapni a nyertesek névsorát, küldjön egy megcímzett, felbélyegzett borítékot a Mattel UK részére a következo címre. Promóciós vezeto: Barbie Világa verseny, Mattel UK Ltd, Mattel House, Vanwall Business Park, Maidenhead, Berks SL6 4UB (kérjük, erre a címre ne küldjön pályázati jelentkezést).

A nyeremények az azt gyártó, szolgáltató, vagy muködteto harmadik fél feltételeinek felelnek meg. A nyereményeket feltétel nélkül fogadhatók el, vagy elutasíthatók. A nyeremények nem cserélheto el másik nyereményre és nem váltható át pénznyereményre. Ha a nyereményt kiskorú személy nyeri meg, azt törvényes képviselojének, vagy gyámjának kézbesítjük (vagy pedig annak írásos hozzájárulása esetén magának a nyertesnek). A nyerteseket a nyereményjáték végét követo egy hónapon belül értesítjük. A nyertesnek az értesítést követo egy hónapon belül, neve és postai címe megadásával jeleznie kell a nyeremény átvételére vonatkozó szándékát. Visszaigazolás hiányában elveszíti a díjat, a Szervezo pedig másik nyertes kiválasztására jogosult. A Szabályzat értelmében a szervezo saját belátása szerint, elozetes értesítés nélkül visszavonhatja a nyereményt, ha a nyertes nem erosítette meg szándékát a nyeremény elfogadására, vagy a megadott címen nem sikerül kézbesíteni a nyereményt, vagy ha a Szervezo az elvárható erofeszítések megtétele ellenére sem tudja beszerezni a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat. Ebben az esetben a Szervezo visszavonja a díjat, és az érintett személy semmilyen jellegu kárpótlásra nem lesz jogosult. A nyereménybol fakadó mindennemu adókötelezettség a nyertest terheli, a Szervezo mentesül az adókötelezettségek alól.


7) Adatkezelés
a) A Játékos jelen Játékszabályzat alapján beküldött Regisztrációjával elfogadja, hogy a Játék során történo adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejuleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervezo nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassa és azt bizonyos, elore meghatározott esetekben harmadik fél részére számítógépen továbbítsa. a résztvevok személyes adatait mindenkor bizalmasan kezeljük, az Adatvédelmi Törvényben foglaltaknak megfeleloen. A Játékos így kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden felvilágosítást megkapni és írásban kérheti azok helyesbítését és/vagy törlését a Mattel Toys Hungary Kft., 1139 Budapest, Váci út 91. postacímén. Az adatkezelo a személyes adatok védelmérol és közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseit teljes köruen betartva kezelik az adatokat, és kizárólag abban a körben, amelyhez a Játékos hozzájárulását adta. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat: www.hu.barbiewin.com oldalon.
b) A Játékban való részvételével a Játékos elfogadja jelen Játékszabályzatot és elismeri, hogy a Játékban saját akaratából, saját felelosségére vesz részt.

c) A Játékban regisztrálók feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy
1) nyertességük esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település és az irányítószám megjelölésével) a Szervezo és/vagy Szervezo Megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra a továbbiakban felhasználja;
2) személyes adataikat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a Szervezo a késobbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja;
3) nyertességük esetén róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervezo és/vagy Szervezo Megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra idobeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználja;
4) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

8) Vegyes rendelkezések
a) A Szervezo, valamint a Szervezo által a Játék lebonyolításában résztvevo cégek egyike sem felelos, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt az „Barbie Világa 2013” játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás muködésébol, a Játék során bekövetkezett késésekbol eredo vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért és errol levelezést nem folytatnak. A Szervezot nem terheli felelosség a Játékosok téves vagy olvashatatlan adatszolgáltatásából eredoen, valamint a pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, adatelírás stb.), a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért.
b) A Játékosok regisztrációjuk elküldésével a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
c) A Játékkal kapcsolatban a jogi út minden tekintetben kizárva.
d) Szervezo fenntartja a Játékszabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Játék Honlapján közzéteszi.
e) A Szervezo és a Lebonyolító a nyeremények hibáiért kizárja a felelosségét, kivéve, ha a felelosség kizárását a magyar jogszabályok kifejezetten tiltják.
f) A Szervezo és a Lebonyolító a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmeno egyéb nyereményt nem sorsol, a nyeremények változtatási jogát fenntartja.
g) A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre vagy más nyereményre át nem válthatók. A hu.barbiewin.com oldalon a nyereményekrol található képek illusztrációk.
h) A Promóciós vezeto fenntartja a jogot, hogy kizárólag saját belátása alapján kizárjon olyan Pályamuveket, amelyek véleménye szerint nem tesznek eleget ezeknek a szerzodéses feltételeknek, vagy olyan résztvevoket, akikrol ésszeru meggondolás alapján úgy véli, hogy beavatkoztak az elbírálás folyamatába.
i) Szervezo minden jogot fenntart magának a Honlappal kapcsolatban.
j) A Honlap használata közben esetlegesen fellépo hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért, adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetoi oldalon történnek) semminemu felelosséget, sem a Szervezo, sem a Szervezo Megbízottja nem vállal.
k) A Szervezo a Játékosok e-mail szolgáltatójának rendszerébol adódó problémákból (beleértve a kézbesítetlen e-mail-eket is) semmilyen felelosséget nem vállal.

l) A Promóciós vezeto jogosult arra, hogy saját belátása szerint megtegye az ésszeru módon szükséges intézkedéseket saját védelme érdekében csalárd vagy hamis nyereményigények ellen, korlátozás nélkül ideértve azt, hogy további igazolást kérjen a résztvevok személyazonosságáról, koráról és más lényeges adatairól.
m) A Promóciós vezeto nem teheto felelossé a Verseny(ek) bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis major vagy más, a Promóciós vezeto hatáskörén kívüli tényezo.
n) A verseny(ek)be való benevezéssel a résztvevo nyilatkoznak arról, hogy mentesítik a Promóciós vezetot mindenféle olyan igény, költség, sérelem, kár vagy veszteség alól, amely díjak vagy bármely díj elfogadása, birtoklása, eltöltése vagy használata miatt vagy azokkal kapcsolatosan merül fel (kivéve halálesetet vagy személyi sérülést, amennyiben annak oka a Promóciós vezeto hanyagsága, csalárd vagy más módon törvénysérto magatartása).
o) A Díjsorsolásra az angol jogszabályok az irányadók. A magyar pályázók jogaikat a magyar jogszabályok alapján is gyakorolhatják.
A Játék elérhetosége: 061 270 0223
A részletes Játékszabály elérheto a www.hu.barbiewin.com weboldalon.

A Szervezo a Játék lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.


Budapest, 2013. augusztus 29.
Mattel Toys Hungaty Kft.
Szervezo